The TrekEarth Forums

The TrekEarth Forums (https://www.trekearth.com/forums/index.php)
-   Photos (https://www.trekearth.com/forums/forumdisplay.php?f=2)
-   -   To emka: Dzieki (https://www.trekearth.com/forums/showthread.php?t=949081)

rychem 04-19-2017 11:03 PM

To emka: Dzieki
 
A z pszczołami to prawda i to bardziej poważna niż zdajemy sobie sprawę, wymierają na całym świecie, naukowcy nie bardzo wiedzą, co jest przyczyną i jak zaradzić, ale za to straszą, że w cztery lata po ostatniej pszczole zginą ludzie, z głodu oczywiście
R.


All times are GMT. The time now is 02:03 PM.


Copyright 2018 MH Sub I, LLC dba Internet Brands. All rights reserved. Use of this site indicates your consent to the Terms of Use.